liáo liáo wú jǐ

寥寥无几 (寥寥無幾)

very few; not many at all; you can count them on your fingers

Example:

号召自愿参加, 但响应者寥寥无几。
Hàozhào zìyuàn cānjiā, dàn xiǎngyìng zhě liáoliáowújǐ.
A call for volunteers was sent out, but very few people responded.