kòu rén xīn xián

扣人心弦

to tug at one’s heartstrings

captivating; enchanting; to thrill; cliff-hanging

Example:

扣人心弦的比赛
kòurénxīnxián de bǐsài
exciting match

扣人心弦的故事
kòurénxīnxián de gùshi
cliff-hanging story; cliff-hanger