ài bú shì shǒu

爱不释手 (愛不釋手):

To love something too much to part with it

very fond of something.

Example:

她拿着那副耳环爱不释手。
Tā ná zhe nà fù ěrhuán àibùshìshǒu.
The moment she saw those earrings, she couldn’t let go of them.

这本书令她爱不释手。
zhè běn shū lìng tā àibùshìshǒu.
She couldn’t tear herself away from the book.