tǎo jià huán jià

讨价还价 (討價還價)

haggle over prices

to bargain; to haggle

Example:

他不会讨价还价, 经常挨宰。
tā bù huì tǎojiàhuánjià, jīngcháng áizǎi.
He is not good at bargaining and often gets ripped off.

拼命讨价还价
pīnmìng tǎojià-huánjià
drive a hard bargain; bargain