dào tīng tú shūo

道听途说 (道聽塗說)

stories heard in the street

gossip; hearsay; rumor;

Example:

这是道听途说, 不足为信。
Zhè shì dàotīngtúshuō, bùzú wèi xìn.
This is only hearsay, and is not to be taken seriously.