lěng yán lěng yǔ

冷言冷语 (冷言冷語)

cold words

mocking words; to make sarcastic comments

Example:

他为人孤傲, 常冷言冷语讥诮他人。
Tā wéirén gū’ào, cháng lěngyánlěngyǔ jīqiào tārén.
He is cold and aloof, and he often makes derisive, sarcastic remarks about people.

冷言冷语敲打人
Lěngyánlěngyǔ qiāoda rén
irritate people with sarcastic remarks

用冷言冷语把某人气走
Yòng lěngyánlěngyǔ bǎ mǒurén qì zǒu
send sb. away with a flea in his ear

冷言冷语敲打人
Lěngyánlěngyǔ qiāoda rén
irritate people with sarcastic remarks