zì yóu zì zài

自由自在

free and easy; carefree and unrestrained; leisurely

Example:

无事牵萦, 自由自在
wú shì qiān yíng, zìyóuzìzài
lead a free and easy life without worries

野生动物自由自在地生活在自然保护区里。
Yěshēng dòngwù zìyóuzìzài de shēnghuó zài zìrán bǎohùqū lǐ.
Wild animals roam unmolested in the nature reserve

这是一个自由自在的地方
zhè shì yī gè zì yóu zì zai de dì fāng
This is a free and easy place