bíe kāi shēng miàn

别开生面 (別開生面)

to start something in a new or original way; break fresh ground; take on a new style

Example:

一次别开生面的现场会
Yī cì biékāishēngmiàn de xiànchǎnghuì
an entirely new kind of on-site meeting

这首诗可谓命意新奇, 别开生面。
Zhè shǒu shī kěwèi mìngyì xīnqí, biékāishēngmiàn.
This poem is fresh and original, and has broken new ground