mó léng liǎng kè

模棱两可 (模稜兩可)

ambiguous; cut both ways

Example:

采取模棱两可的态度
cǎiqǔ móléngliǎngkě de tàidu
take an equivocal attitude; non-committal

他模棱两可地想把我的问话搪塞过去。
Tā móléngliǎngkě de xiǎng bǎ wǒ de wènhuà tángsè guòqu.
He tried to fob me off with an equivocal answer